หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
   
 
     
ประกาศ
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี2565 [ 25 พ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 7 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้้้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศยกย่องเชิดชูเกีรติผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่1/2564 [ 20 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศว่าด้วยเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น [ 9 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รายใหม่) ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มาลงทะเบียนและผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยพิการหรือทุพพลภาพ รายใหม่ประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2564) [ 9 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศมาตรการในการสร่างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศง2563 [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชนืส่วนรวม [ 6 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 21 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศมาตราการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบการทุจริต หรือกระทำก่อให้เกิดความเสียหายแก่งองคืการบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายการป้องกันการทุจริต [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
  (1)     2   
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10