หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
โครงสร้างองค์กร
 
 
 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
รองนายก อบต.
 
รองนายก อบต.
 
เลขานุการนายก อบต.
ประธานสภา อบต.บ้านกาศ
 
รองประธานสภา อบต.
 
เลขานุการสภา อบต.
 
สมาชิกสภา อบต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
(นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ)
 
 
รองปลัด อบต.
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
 
สำนักงานปลัด อบต.
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
 
- งานบริหารทั่วไป
- งานนโยบายและแผน
- งานกฎหมายและคดี
- งานกิจการสภา อบต.
- งานสาธารณสุข
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสตรี
- งานรักษาความสงบภายใน
- งานการเกษตร
- งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
- งานส่งเสริมการท่องเที่ยว
   
 
1. ฝ่ายการเงินและบัญชี
- งานการเงิน
- งานการบัญชี
- งานการตรวจสอบ
- งานธุรการ
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
3. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้พัสดุ
   
   
   
   
   
   
 
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานกองช่าง ระดับต้น)
 
กองการศึกษาฯ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)
 
1. ฝ่ายก่อสร้าง
- งานก่อสร้าง และบูรณาการถนน โครงสร้าง และพื้นฐานอื่นๆ
- งานก่อสร้างสะพาน ทางระบายน้ำ
- งานข้อมูลก่อสร้าง ระบบข้อมูล แผนที่เส้นทางคมนาคม
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ
2. งานออกแบบและควบคุมอาคาร
3. งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมและการโยธา
4. งานเคหะและชุมชน
   
 
1. งานบริหารการศึกษา
2. งานระดับก่อนวันเรียนประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา
3. งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ
4. งานกิจการโรงเรียน
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10