หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านกาศ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
1
2
3
 
   
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลบ้านกาศ
สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-พ.ศ.-2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 125 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) ณ ศ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 117 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน [ 22 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 24 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทย ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว7289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] [แบบรายงาน]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว7262  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเรื่องรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ข้อบังคับคุรุสภาฯ สน.บถ. มท 0809.4/ว3130  [ 30 ก.ย. 2565 ]
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว3128  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/14404 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/14417 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 จำนวน 76 จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 และวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3113  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครและเทศบาลเมือง) กพส. มท 0810.8/ว3117 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การรายงานผลการจัดตั้งชุมชนและผลการดำเนินงานของชุมชนในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) กพส. มท 0810.7/ว3111  [ 30 ก.ย. 2565 ]
หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฏหมายที่ดิน กม. มท 0804.6/ว3101,14419  [ 30 ก.ย. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3112  [ 30 ก.ย. 2565 ]
การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3082  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสนับสนุนโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านการบูรณาการข้อมูลระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และสถานพยาบาลในพื้นที่ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3085  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์สื่อสนับสนุนแผ่นพับการประเมินการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 - 19 ปี กศ. มท 0816.2/ว3086  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย เหรียญจักรมาลา และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สน.บถ. มท 0809.3/ว3092  [ 29 ก.ย. 2565 ]
แนวทางการจ้างที่ปรึกษา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3090 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การติดตั้งและการเบิกค่าใช้บริการเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7181  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3089 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน กสว. มท 0820.2/ว3073 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3068  [ 29 ก.ย. 2565 ]
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว7124  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว3069  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือจ่าย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3067 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 ก.ย. 2565 ]
การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว7137  [ 29 ก.ย. 2565 ]
   
   
 
มส 0023.3/ว985 เรื่อง ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตามโครงการ Young Leaders Program (YLP) ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว987  เรื่อง ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว986  เรื่อง การขอยกเลิกโครงการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4621 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัย  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.5/ว988  เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเพาะกิจให้ อปท.  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว 988 เรื่อง ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปี 2565 ระดับภาค  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4622 เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ (การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา) (ALL For Education) และพิธีมอบรางวัลครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอ  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4603  เรื่อง การจัดสรรงบประมาณโดยใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้แผนงาน/โครงการกลุ่มที่ 3 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 เพื่  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4604 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ และวนอุทยาน ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4621 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพครูและผู้ดูแลเด็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 เรื่องความรู้พื้นฐานในการดูแลเด็กปฐมวัย  [ 30 ก.ย. 2565 ]    
มส. 0023.2/ว 4585 เรื่อง เชิญประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 10/2565  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.5/ว4589 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อ. ทุก อ.  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.5/ว4589 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทม.มส.)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.5/ว4589  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (อบจ.มส.)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4591 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ผ่านช่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
  เรียน นายอำเภอปาย ขุนยวม แม่สะเรียง แม่ลาน้อย และนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เรื่อง แจ้งมติประชุม ก.ท.จ. แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2565 (ที่ มส 0023.2/ว 4572 ลงวันที่ 28 กันยายน 2565)  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว4601 เรื่อง เร่งรัดการดำเนินการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย  [ 29 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/8857 เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
ที่ มส 0023.3/591  เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้า)  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
มส 0023.3/ว984  เรื่อง สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.ย. 2565 ]    
   
   
 


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง [ 29 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ตำบ [ 28 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ห้วยวามอโก๊ะ บ้านพระบาทห้วยผึ้ง หมู่ที่ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้างสวนนายพาทิศ บ้านแม่ละมอง หมู่ที่ ๑๑ [ 23 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านแม่แลบ - บ้านแม่ลางิ้ว หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภ [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมท่อประปาเพื่อส่งน้ำเข้าหย่อมบ้านห้วยมะไฟ บ้าน [ 22 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมรั้วสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ จ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตามโครงการปรับปรุงศูนย์บริหารข้อมูลนักท่องเที่ยว จำนวนเ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ตำบ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ตำบ [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ก่อสร้างอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย [ 21 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 4,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๒๓,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจา [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน คันละ 42,250 บาท โดย [ 20 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน คันละ 43,500.00 บาท [ 19 ก.ย. 2565 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นเตอร์) จำนวน ๑ เครื่อง เครื่องละ ๔,๐๐๐ [ 19 ก.ย. 2565 ]
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านกาศ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแ [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้ารูปเล่มข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์กา [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานส่งเสร [ 14 ก.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เสียงตามสายบ้านสบหาร หมู่ที่ ๒ และบ้านพะมอลอ หมู่ที่ [ 14 ก.ย. 2565 ]

   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียนอนุบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่ทอมือ

วัดถ้ำพระโบราณ (วัดถ้ำเหง้า)
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
การรับเบี้ยผู้สูงอายุ (18 ก.ค. 2565)    อ่าน 60  ตอบ 1  
การจัดเก็บขยะ (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 56  ตอบ 2  
ยื่่นลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรก (28 มี.ค. 2565)    อ่าน 69  ตอบ 1  
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอซ่อมแซม
ไฟสาธารณะหมู่บ้าน/ไฟกิ่ง
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ
ของประชาชน
แบบคำร้องขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำ
/รถบรรทุกน้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บ้านกาศ

facebook
อบต.บ้านกาศ
อบต.บ้านกาศ