หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านกาศ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
1
2
3
 
   
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลบ้านกาศ
สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-พ.ศ.-2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 147 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน(ฐานแผ่) ณ ศ [ 8 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 139 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน [ 19 ม.ค. 2566 ]   อ่าน 2 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 7 ต.ค. 2565 ]   อ่าน 19 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
   
   
 
มส 0023.3/736 เรื่อง การสำรวจให้พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.2/ว 444 แจ้งมติประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1/2566  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
มส0023.3/ว132 เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว131 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 26-28  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว130 เรื่อง ตรวจสอบโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี 2566 หากมีเงื่อนไขต้องส่งคืนงบประมาณตามปฎิทินการบริหารงบประมาณฯ  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว133 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30  [ 27 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว440 เรื่อง การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/707 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.6/ว 120 เรื่อง รายงานข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้า  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว443 เรื่อง ผลการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) สังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว128 เรื่อง ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.6/ว127 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการจัดกิจกรรม (วันล้างมือโลก) ประจำปี 2565  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว126 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งาน รุ่นที่ 1/2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.2/717 แจ้งผลการประเมินข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2563 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.2/ว448 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.2/ว467 การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.2/ว466 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 26 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว118 เรื่อง การดำเนินการรวมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT สื่อและแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ (รหัสหลักสูต  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว121 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
มส 0023.3/ว122 เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเพิ่มศักยภาพงานด้านสวัสดิการสังคม (การฌาปนกิจสงเคราะห์ ค่าเบี้ยยังชีพ ค่าหอพัก เศรษฐกิจชุนชม)  [ 25 ม.ค. 2566 ]    
   
   
 


อบต.แม่สามแลบ จ้างงานปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ อบต.แม่สามแลบ (งานทาสีภายใน) งบประมาณ 77,411.00. [ 26 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยรินหมู่ที่ ๑๔ ตำบลแม่ลาน [ 25 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๕ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์อำนวยการท่องเที่ยวถ้ำแก้วโกมล จำนวน ๑๓ รายการ โด [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๐ - ๑๗๙๑ แม่ฮ่องสอน [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ณ บ้านศรี [ 24 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ กิจ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมารถบรรทุกขนาด ๑๐ ล้อ พร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ติดถุงขยะ ชนิดขาวเงา (กันน้ำ) ตามโครงการบริหารจัดการขยะตำ [ 23 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินกลอเซโล ม.9 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประจ [ 20 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บค 8442 แม่ฮ่องสอน โดยวิธีเฉพา [ 18 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างซ่อมแซมระบบไฟสาธารณะ บ้านท่าสองแคว หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จั [ 18 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่ลาน้อย จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมแซมระบบตู้ควบคุมระบบไฟ สถานีสูบน้ำทุ่งหูกวาง หมู่ที [ 18 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 3,020 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,515 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ม.ค. 2566 ]


อบต.แม่สามแลบ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน บง 2637 มส จำนวนเงิน 8,224.39 บาท โดยวิธีเฉพาะ [ 16 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุซ่อมแซมระบบประปาภูเขา ณ บ้านโป่งดอยช้าง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่ [ 16 ม.ค. 2566 ]


อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ณ บ้านป่า [ 16 ม.ค. 2566 ]
   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านกาศ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส [ 24 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ณ บ้านศรี [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อเสื้อกีฬา ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสุข โรงเรียนอนุบาลตำบลบ้านกาศ กิจ [ 23 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมารถบรรทุกขนาด ๑๐ ล้อ พร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะ [ 23 ม.ค. 2566 ]

   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียนอนุบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 
ผ้าพันคอ/ผ้าคลุมไหล่ทอมือ
วัดถ้ำพระโบราณ (วัดถ้ำเหง้า)
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (4 ม.ค. 2566)    อ่าน 9  ตอบ 1  
การจัดเก็บขยะ (13 ธ.ค. 2565)    อ่าน 95  ตอบ 2  
การรับเบี้ยผู้สูงอายุ (18 ก.ค. 2565)    อ่าน 75  ตอบ 1  
   
 
 
E-Service
 
แบบคำร้องขอซ่อมแซม
ไฟสาธารณะหมู่บ้าน/ไฟกิ่ง
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ
ของประชาชน
แบบคำร้องขอ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 
แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำ
/รถบรรทุกน้ำ
แบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้มารับบริการที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บ้านกาศ

facebook
อบต.บ้านกาศ
อบต.บ้านกาศ