หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
ศาสนสถานที่สำคัญในตำบลบ้านกาศ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
นายอินทร รักชาติพงค์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
1
2
3
 
   
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตำบลบ้านกาศ
สนองพระราชดำริ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
 
  ข่าวสาร  
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
การจัดทำผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำเดือน-มกราคม-พ.ศ.-2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 18 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือ [ 21 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างเหมาจัดทำปรับปรุงและดูแลระบบข้อมูลเว็บไซต์-website [ 3 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 12 
   
 
 
 
กิจกรรม
กิจการสภา
 
  ข่าวสารภายนอก  
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
   
 
การใช้งานระบบ Krungthai Corporate Online ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว932  [ 7 พ.ค. 2564 ]
โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาวะที่ดีของนักเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว936  [ 7 พ.ค. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว930  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว924 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ติดตามและเร่งรัดการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กศ. มท 0816.4/ว926  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Mobile Application (คุ้มครองเด็ก) กศ. มท 0816.5/ว906  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว916  [ 7 พ.ค. 2564 ]
รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว923  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการกรอกแบบสำรวจความประสงค์การใช้ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นภาษาอังกฤษในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) กพส. มท 0810.2/ว927  [ 7 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว13 [รายชื่อ]  [ 7 พ.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว922  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ทุนฝึกอบรมออนไลน์หลักสูตร Infrastructure Project Development, Planning and Management ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว913  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 กพส. มท 0810.7/ว912  [ 7 พ.ค. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ) กศ. มท 0816.3/ว5940  [ 6 พ.ค. 2564 ]
เร่งรัดการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว918  [ 6 พ.ค. 2564 ]
การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0816.3/ว917  [ 6 พ.ค. 2564 ]
แจ้งแบบรายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.5/ว656 [เอกสารแนบ]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลตำบลบางระกำ สน.คท. มท 0808.3/ว2536  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว2537  [ 5 พ.ค. 2564 ]
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว34  [ 5 พ.ค. 2564 ]
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานเมืองพัทยาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.2/574  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.6/ว33  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.1/ว905  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5871-5874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 พ.ค. 2564 ]
การเพิ่มช่องทางการถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ ผ่านแอพพลิเคชั่น ยูทูบ (YouTube) ทางช่อง: กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเฟซบุ๊ก (Facebook) ทางเพจ: ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว904  [ 3 พ.ค. 2564 ]
   
   
 
มส 0023.3/ว296 เรื่อง การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๑ (MU Safe School Virtual Workshop ๑)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.2/ว291 เรื่อง การเลื่อนวันประก่าศ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว295 เรื่อง การบริหารจัดการขยะอันตรายในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว 1879  เรื่อง การอบรมยกระดับสมรรถนะ พัฒนาความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digtal literacy) ในการจัดเรียนการสอนออนไลน์ ให้แก่ครูและบุคลารทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว 1880 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ระบบงานทะเบียนนักเรียน ครูและผู้สำเร็จการศึกษาในสถานศึกษา (TEZ)  [ 7 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว289  เรื่อง ข้อมูลแผนงานโครงการด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณดำเนินการ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.1/ว288 เรื่อง การขยายเวลาการดำเนินการตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
ที่ มส 0023.3/ว290  เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าบริการจากผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  [ 6 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว285  เรื่อง ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยระบบทางไกล ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว1843  เรื่อง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร ฯ  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว1842  เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของ อปท.  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.5/233 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้ อบจ.  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.5/ว 1850  เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้ อปท พ.ศ. 2542 งวดที่ 3/2564  [ 5 พ.ค. 2564 ]    
มส 0023.3/ว1830 เรื่อง ขอความร่วมทือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์ผู้ใช้น้ำ  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
มส 0023.3/3693 เรื่อง การสำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
มส 0023.3/ว1757 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนเพิ่มเติม นักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
มส 0023.4/ว 1820 เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่่่่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
มส 0023.3/ว1821 เรื่อง หารือข้อกฏหมายการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพราะเหตุพ้นวิสัย  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
มส 0023.5/ว281 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
มส 0023.3/ว1831 เรื่อง กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 3 พ.ค. 2564 ]  
   
   
 


อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรี [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จั [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังห [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง [ 28 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างจ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๗๕๑ แม่ฮ่องสอน ข [ 27 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างจ้างเหมาตามโครงการซ่อมแซมพนังป้องกันตลิ่งพร้อมขุดลอกฝาย ณ บ้านแพะ หมู่ที่ ๓ [ 27 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุท่อ คสล.บ่อน้ำตื้น ณ บ้านพะมอลอ หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง [ 26 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จัดซื้อวัสดุท่อระบบประปาภูเขา ณ บ้านแม่หาร หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง [ 23 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแ [ 19 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแ [ 19 เม.ย. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาตามโครงการขุดลอกน้ำยวมเพื่อผันน้ำเข้าโรงสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า ณ บ้านท่า [ 25 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างเหมารถบรรทุก 10 ล้อ พร้อมพ่วงท้าย เพื่อขนและกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 25 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่รถกระบะบรรทุก (แบบยกได้มีเครื่องทุ่นแรง) หมายเลขทะเบ [ 24 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงาน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิกา [ 23 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ จ้างเหมาซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่เครื่องปรับอากาศ,ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ขอ [ 22 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุเกษตร ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนืองมาจากพระราชดำริฯ งานฐานทรั [ 18 มี.ค. 2564 ]อบต.บ้านกาศ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด [ 15 มี.ค. 2564 ]

   
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บ้านกาศ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
  อินเตอร์เน็ตตำบล
  แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  ไฟฟ้าสาธารณะ
  น้ำประปา
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรียง จ [ 28 เม.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ อำเภอแม่สะเรี [ 28 เม.ย. 2564 ]

   
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / โรงเรียนอนุบาล
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านกาศ
 
 
 
 
 
   
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
สถานที่สำคัญ
 

ผ้าทอกระเหรี่ยง

วัดพระธาตุจอมมอญ
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
   
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
     
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
098-748-9106

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10
 

facebook
อบต.บ้านกาศ

facebook
อบต.บ้านกาศ
อบต.บ้านกาศ