หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายอินทร รักชาติพงศ์พันธุ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มส 0023.3/833 เรื่อง อนุมัติแก้ไขรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสุนนการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.5/58 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.5/59 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว 101 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเชิญชวนร่วมบริจาค ทำบุญช่วยเหลือครอบครัวพนักงานเทศบาลที่เสียชีวิต  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว 0432 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form)  [ 28 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว384 เรื่อง การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว90 เรื่อง ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครูของรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส0023.3/ว366 เรื่อง การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว397 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว396 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริในจังหวัดเพชรบุรี  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว338 เรื่อง ประชาสัมพันธ์คู่มือดูแลสุขภาพใจสำหรับครูผู้สอน  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส0023.3/76  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 9  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส0023.3/ว78 เรื่อง แจ้งประชาสัมพันธ์ชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส0023.3/ว329 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565)  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว92 เรื่อง ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลการคมนาคมและสาธารณูปโภค สาธารณูปการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 27 ม.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 132
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
0-5368-2173-5

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10