หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
HISTORY
บุคลากร
STAFF
การบริหารบุคคล
PERSONAL
ข่าวสาร
NEWS
แผน
PLANNING
รายงาน
REPORT
ระเบียบ
RULES
บริการ
ประชาชน
SERVICE
นายประเทือง อาจองกุล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ
 
   
     
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มส 0023.5/ว 1244 เรื่อง การโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส0023.3/ว1233 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว1234 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว1235 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน (เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2566)  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว1245 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการด้านการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัว เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส0023.2/ว5687 เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว 1246 เรื่อง ประสานงานเพื่อส่งมอบเบาะรองนอนสำหรับเด็กเล็ก ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.3/ว1247 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแนวทางการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1237 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1239 เรื่อง ขอส่งบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ รุ่นที่ 104,106 กลับต้นสังกัด  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1236 เรื่อง การสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดกลุ่มวิชาที่ระบุในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูงและกำหนดวิชาที่สอนที่ใช้ในการทดสอบและประเมินสรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1238 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1240 เรื่อง แนวทางการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1241 เรื่อง การปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรและแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
มส 0023.2/ว1242 เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2561 เรื่องการแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพตามกฎหมายฯ  [ 2 ธ.ค. 2565 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 245
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม
 
คู่มือประชาชน
แบบฟอร์ม เอกสาร สำหรับ
ติดต่อราชการกับ
หน่วยงาน
 
 
NAX Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ

 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
082-898-7449

แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10